Yatırımcı İlişkileri Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası; yasal düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatı ve yayınlanan tebliğlerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülür.

Amaç ve Kapsam

Söz konusu ilkeler kapsamında Şirket, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanmasını amaçlamıştır. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulması sağlanır. 
Şirket Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çalışmaları doğrultusunda sürdürülür, koordine edilir. 
Şirket Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Kurul yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Genel Müdür sorumludur. Şirket, ana ortakları yanısıra gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır. 
Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.


Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu, Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir. 
Olağan Genel Kurul, her yılın  Mart ayı içinde yapılır ve hissedarların Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporları, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Finansal Tablo ve Raporlara ilişkin, S.P.K. tebliğleri ve UMS/UFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar KAP aracılığıyla gönderilerek yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir. 
Ayrıca, S.P.K’nun Özel Durum Açıklamalarına ilişkin tebliğleri gereği bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimi şeklinde yapılır. 
Şirket’in bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, Şirket’in sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mevzuata bağlı olarak yürütülür. Şirket’in geleceğe yönelik çalışmaları hakkında, “ticari sır” kavramı ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuoyu bilgilendirilir.
Kurumsal ve bireysel yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılması doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır. 
Ayrıca, Şirket’in aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirket web sitesi (www.cemtas.com.tr) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklara ve paydaşlara (tedarikçi ve müşterilere) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır. 
Sözkonusu internet adresinde Şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Sözkonusu internet adresinde yer alan “yatırımcı ilişkileri” bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve Şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarından, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından S.P.K.’nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir. 
Buna ilaveten, KAP’a gönderilen Özel Durum Açıklamaları’ndan, Şirket sermaye yapısına kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak ve bağlantı sağlanmak üzere bir e-mail (maliisler@cemtas.com.tr) adresimiz mevcuttur. Bu bağlamda, yatırımcılarla ilişkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar ilişkileri ve borsa bilgilerine kolaylıkla erişebilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenebilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır. 


Kurumsal Yönetimin Sağlanması

Şirket, ilgili birim ve bölümler arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda her türlü sunumun hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve basın açıklamalarının yapılması Şirket’te, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibariyle, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir. 
Şirket vizyonuna göre; sözkonusu bütün menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirket tarafından mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. 
Şirket, Bilgilendirme Politikası’nda “yönetim” ve “iletişim” kavramlarını bir arada ele alarak “kurumsal yönetim” alanındaki çalışmalarını hissedarlar, yatırımcılar ve paydaşlarıyla birlikte yerine getirmektedir.

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM