Yatırımcı İlişkileri Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı doğrultusunda genel kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar genel kurul toplantısında verilmektedir.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması, geleneksel bir politika olarak devam etmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz’in 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası olarak; Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de gözönünde bulundurarak pay sahiplerine azami oranda kar payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir.

İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kar oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin yıllık dağıtılabilir karının % 20’sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu’nca alınacak kar dağıtım önerisi kararı, genel kurulun onayına sunulacaktır ve dağıtım yasal süreler içinde tamamlanacaktır. Kar dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisi yapılmadığı taktirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitler ile ödemeyi değerlendirebilir. 

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM