Yatırımcı İlişkileri Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu 16 Mart 2022 tarih ve 2022/19 no'lu toplantısında;
 
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Riskin Erken Saptanması Başkanlığı’na Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI’nın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği’ne Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ’ın seçilmelerine karar vermiştir.
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Cevdet ERKANLI Başkan Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ Üye Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

AMAÇ 

Bu düzenlemenin amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (“Tebliğ”) doğrultusunda Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı  bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi (“Komite”)’nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu’na sunmaktır. 

YETKİ VE KAPSAM 

a) Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. 

b) Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. 

c) Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. 

d) Komite, bu İç Yönerge’nin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu’na sunar. 

e) Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda risk durumunu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır. 

KOMİTENİN YAPISI 

Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. 

KOMİTE TOPLANTILARI 

Komite’nin toplantıları, Komite’nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir. 

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları Kurumsal Yönetim Sekreteryası (“Sekreterya”) tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır. Komite toplantılarında alınan kararlar Sekretarya tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite’nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu’na sunulur. Toplantı tutanakları, Sekreteryada saklanır. Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir. 

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.
Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirir. 


GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite; 

a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda; 
b) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması, 
c) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi, 
d) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması, 
e) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir. 
f) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar. 
g) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. 

İÇ YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK 

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır. 

YÜRÜRLÜK 

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 
 

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM