Yatırımcı İlişkileri Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu 16 Mart 2022 tarih ve 2022/19 no'lu toplantısında;
 
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin SERBEST’in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği’ne Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Can KARAŞIKLI’nın seçilmelerine karar vermiştir.
 
Denetimden Sorumlu Komite
Selahattin SERBEST Başkan Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Salim Can KARAŞIKLI Üye Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

1- AMAÇ VE KAPSAM :
Bu düzenlemenin amacı, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (şirket) Yönetim Kurulu tarafından, kendi görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuat ına göre oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komite’nin (Komite) görev ve çalışma esaslar ını belirlemektir. 
Komite, bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamnda, şirket’in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na öneriler sunar.


2- KOMİTENİN YAPISI :
Komite, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur.


3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR :
Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunar. 
Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir.


 Komite:

  1. Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket’in iç kontrol sisteminin ileyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
  2. Şirket’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluunu seçer ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
  3. Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
  4. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirket’e ulaşan şikayetleri inceler ve sonuca başlar.
  5. Şirket çalışanlarınn, şirket’in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin, gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
  6. Kamuya açıklanacak yıllk ve ara dönem finansal tabloların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak; şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçileri ile gerekli görülen diğer birimlerin görülerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
  7. Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yaplmas istendiğinde söz konusu kuruluşların seçimi, sözleşmelerin hazrlanarak sürecin başlatılması komitenin gözetiminde yapılır.


Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, ba,msz uzman görülerinden yararlanabilir. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır. 

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanyla ilgili olarak ulat, tespit ve önerileri yazl olarak derhal Yönetim Kurulu’na bildirir.

Komite’nin toplantı tutanaklarının tutulmas, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafndan yerine getirilir.


4- YÜRÜRLÜK :
Denetimden Sorumlu Komite’nin Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin bu düzenleme, Yönetim Kurulu’nun 06.04.2012 Tarih ve 17 No.lu karar ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Bu düzenleme ve yaplacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM