Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu 16 Mart 2022 tarih ve 2022/19 no'lu toplantısında;
 
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ’ın, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI'nın seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Mehmet Fikret PAMUK’un “Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi” olarak atanmasına karar vermiştir.
 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Nalan ERKARAKAŞ Başkan Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI Üye Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Mehmet Fikret PAMUK Üye Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

AMAÇ VE KAPSAM 

Madde - 1 
Bu yönergenin amacı, Çemtaş  Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından, kendi görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. 
Komite, bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu hakkında işleyişi izler ve gerektiğinde bu konuda iyileştirme çalışmaları yapılmasıyla ilgili önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar. 
Komite ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirir. 

KOMİTENİN YAPISI 

Madde -2

Komite, Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite’nin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise, üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Madde -3 

Komite, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Komite, varsa öneri ve tespitlerini bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunar.  
Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. 

Komite; 

a) Şirket’te Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise, gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur. 

b) Kurumsal Yönetim ilkelerinin, Şirket çalışanlarınca daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu’na sunar. 

c) Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar. 

d) Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar. 

e) Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar. 

f) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. 

g) Şirket’in ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler. 

h) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar. 

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerine başvurabilir. Bu takdirde danışmanlık hizmetlerinin bedeli, Şirket tarafından karşılanır. 

Komite’nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir. 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

Madde -4 
Yönetim Kurulunun 18 Kasım 2014 tarih, 28 sayılı toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarıİç Yönergesi görüşülerek onaylanmış ve 18 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 22 Mart 2013 tarih, 18 sayılı kararı ile onaylanan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu iç yönerge ve yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

 


 

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM